fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Logopedska terapija

Logopedska terapija

Logopedska terapija se provodi sa svrhom prevencije, habilitacije i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa od najranije dojenačke dobi pa sve do odrasle dobi. 

U našem Kabinetu provodimo logopedsku terapiju s djecom, a osnovni joj je cilj unaprijeđenje djetetovih komunikacijskih, jezično - govornih i vokalnih sposobnosti u prirodnom i poticajnom okruženju na način da se poštuje djetetov senzorni profil, kognitivni stil te uvažavaju razvojne specifičnosti.  

Terapija je usmjerena na:

  • Poremećaje socijalne komunikacije
  • Poremećaje jezika, govora i glasa uslijed oštećenja sluha
  • Kašnjenje u jezično-govornom razvoju
  • Posebne jezične teškoće
  • Poremećaje izgovora glasova govora (dislalija)
  • Specifične teškoće učenja: disleksija, disgrafija i diskalkulija
  • Poremećaje tempa i ritma govora (mucanje i brzopletost)
  • Poremećaje glasa (disfonije i afonije)
  • Nazalni govor (rinolalija)

Specifičnost logopedske terapije u kabinetu Korneo zasniva se na povezivanju temeljnih logopedskih smjernica u radu te senzorno-integracijskih postulata po Ayres. Ovakav pristup u radu omogućava ranu intervenciju u skladu s razvojnim potrebama djeteta, kao i adekvatne pristupe u radu s djecom s posebnim potrebama i višestrukim teškoćama u razvoju.

U planiranju i provođenju terapije njeguje se partnerski odnos s roditeljem. Terapeut educira i trenira roditelje o primjeni logopedskih savjeta u kućnom okruženju što bitno utječe na učinak i brzinu terapije.